News & Opportunities

Back to list

The Extend Leadership Programme 2019–20

Deadline for applications: 10am on Monday 8 April 2019

The Extend Leadership Programme is open to applicants working in in learning and education roles in the arts and cultural sectors.

The Programme enables mid-career professionals to:

• Acquire and apply leadership skills, working with a cohort of peers from across England, Wales and Scotland.
• Engage in intensive residentials and to explore aspects of leadership through group projects, mentoring and personal development planning
• Gain opportunities to explore and reflect upon their current practice, to meet with inspiring leaders in the sector, to develop their own projects and to plan for the future.

Extend is informed by a commitment to empowering education and learning professionals so that they are able to influence the sector’s development and help to ensure that learning is embedded in arts and cultural organisations. Now in its ninth year, more than 100 colleagues have graduated from the Programme from across the arts and cultural sectors.

‘This is the first course I have been on where I have really concentrated and listened to everything. Each part has taught me many things about leadership—knowledge that I will be able to take with me throughout my career.’ - Extend Alumnus

The 2019 - 2020 Extend Leadership Programme will support up to 14 colleagues working in learning and education roles in the arts and cultural sectors who consider themselves to be mid-career and aspire to leadership. It is envisaged that places will be allocated as follows:

• 10 places will be for candidates resident and working in England*;
• 3 places will be for candidates resident and working in the creative arts in Scotland;
• 1 place will be for a candidate resident and working in the creative arts in Wales.

*Applicants working and resident in England may work in the arts, museums, libraries or heritage in either employed or freelance roles—or a combination of both.

Visit www.engage.org/extend1920 for further information about Extend.

 

Dyddiad cau ymgeisio: 10am dydd Llun 8 Ebrill 2019

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth Extend ar agor i ymgeiswyr sy’n gweithio mewn rolau dysgu ac addysg yn sectorau’r celfyddydau a diwylliant.

Mae’r Rhaglen yn galluogi gweithwyr proffesiynol yng nghanol eu gyrfa i:

• Sicrhau a defnyddio sgiliau arwain, gan weithio gyda chymheiriaid o Gymru, Lloegr a’r Alban.
• Cymryd rhan mewn cyfnodau preswyl dwys ac ymchwilio i agweddau o arweinyddiaeth drwy brosiectau grŵp, mentora a chynllunio datblygiad personol
• Cael cyfleoedd i archwilio ac adfyfyrio ar eu harferion eu hunain, cyfarfod ag arweinwyr ysbrydoledig yn y sector, datblygu eu prosiectau eu hunain a chynllunio at y dyfodol.

Sail Extend yw ei ymrwymiad i rymuso gweithwyr addysg a dysgu proffesiynol er mwyn iddyn nhw allu dylanwadu ar ddatblygiad y sector a helpu i sicrhau bod dysgu’n cael ei wreiddio mewn sefydliadau’r celfyddydau a diwylliannol. Bellach yn ei nawfed flwyddyn, mae dros 100 o gydweithwyr wedi graddio o’r Rhaglen ar draws sectorau’r celfyddydau a diwylliant.

‘Dyma’r cwrs cyntaf i fi fod arno lle rwyf i wir wedi canolbwyntio a gwrando ar bopeth. Mae pob rhan wedi dysgu llawer am arweinyddiaeth i fi—gwybodaeth fydd gyda fi drwy gydol fy ngyrfa.’  - Cyn-fyfyriwr Extend

Bydd Rhaglen Arweinyddiaeth Extend 2019–2020 yn cynnig cefnogaeth i hyd at 14 o gydweithwyr mewn swyddi dysgu ac addysg yn sectorau’r celfyddydau a diwylliant sy’n ystyried eu hunain yng nghanol eu gyrfa ac a hoffai fod yn arweinwyr. Rhagwelir y caiff llefydd eu neilltuo fel a ganlyn:

• bydd 10 lle i ymgeiswyr sy’n byw ac yn gweithio yn Lloegr*;
• bydd 3 lle i ymgeiswyr sy’n byw ac yn gweithio yn y celfyddydau creadigol yn yr Alban;
• bydd 1 lle i ymgeisydd sy’n byw ac yn gweithio yn y celfyddydau creadigol yng Nghymru.

*Gall ymgeiswyr sy’n byw ac yn gweithio yn Lloegr fod yn gweithio yn y celfyddydau, amgueddfeydd, llyfrgelloedd neu dreftadaeth, yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig, neu gyfuniad o’r ddau

Ewch i www.engage.org/extend1920 am ragor o wybodaeth am Extend.

Back to list